નાના અક્ષરો-ક્યાંથી વંચાય?

આ નાના અક્ષરો ઉકેલવામાં આંખો ખેંચાય છે નહીં?  વાંચવામાં થોડી તકલીફ પડે છે, પણ એનો ઉકેલ છે.

જો તમે ફાયર ફોક્સ બ્રાઉઝર વાપરતા હો તો ટુલબાર માં જઇ વ્યુ ઉપર ક્લીક કરો. ત્યાર બાદ ઝુમ સીલેક્ટ કરીને ઝુમ ઇન ઉપર બે વાર ક્લીક કરો.

અક્ષરો થોડા મોટા થશે.

હજી અક્ષરો મોટા કરવા હોય તો ફરી ઝુમ ઇન ઉપર બે વાર ક્લીક કરો. આ રીતે ફરી ફરી ઝુમ ઇન ઉપર બે વાર ક્લીક કરવાથી અક્ષરો મોટા થતા જશે.

હવે જો અક્ષરો નાના કરવા હોય તો ઝુમ આઉટ ઉપર જઇને એક વાર ક્લીક કરો. અક્ષરો નાના થશે. ફરી એક વાર ક્લીક કરો, અક્ષરો થોડા વધુ નાના થશે.

આ રીતે અક્ષરો નાના મોટા કરી શકાય છે.

જો તમે ઈન્ટરનેટ એક્સ્પ્લોરર બ્રાઉઝર વાપરતા હો તો ટુલબાર માં જઇ વ્યુ ઉપર ક્લીક કરો. ત્યાર બાદ ઝુમ સીલેક્ટ કરીને ઝુમ ઇન ઉપર એક વાર ક્લીક કરો.

અક્ષરો થોડા મોટા થશે.

હજી અક્ષરો મોટા કરવા હોય તો ફરી ઝુમ ઇન ઉપર એક વાર ક્લીક કરો. આ રીતે ફરી ફરી ઝુમ ઇન ઉપર ક્લીક કરવાથી અક્ષરો મોટા થતા જશે.

હવે જો અક્ષરો નાના કરવા હોય તો ઝુમ આઉટ ઉપર જ ઇને એક વાર ક્લીક કરો. અક્ષરો નાના થશે. ફરી એક વાર ક્લીક કરો, અક્ષરો થોડા વધુ નાના થશે.

આ રીતે અક્ષરો નાના મોટા કરી શકાય છે.

ફાયર ફોક્સ માં એક બીજી રીત છે જેમાં જેટલું મોટું કરવું હોય તેટલું મોટું કરી શકાય છે જે જાણ માટે લખું છું.

ફાયર ફોક્સ માં મોટું કરવામાટે Ctrl  ને દબાવી રાખીને + (પ્લસ) બટન ને જેમ જેમ પ્રેસ કરશો તેમ તેમ મોટું ને મોટું થતું જશે.
તેવી રીતે ફરી નાનું કરવા માટે Ctrl  ને દબાવી રાખીને – (માઈનસ) બટન ને જેમ જેમ પ્રેસ કરશો તેમ તેમ નાનું ને નાનું થતું જશે.

મુકેશ ભટ્ટ.

Responses

 1. very good info

  Shabdsetu may promote India’s simplest shirorekhaa free Gujarati script in writing Hindi.

  saralhindi.wordpress.com

  Like

 2. Good Info to the new ones to the Computer/Internet & Blog.Web Surfers.
  Dr. Chandravadan Mistry (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope the Administration read this..hope someone visit/comment on my Blog..so I know your presence !

  Like

 3. Very nice & God Bless.
  “Jay Maharaj”

  Like


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: